buy dnp online

EUROPOL Centrum Szkoleniowe - najtańsze kursy i szkolenia - Częstochowa
jesteś w: MASZYNY BUDOWLANE
Imię i nazwisko*:
Nr. Telefonu*:
Email:
Pola oznaczone * należy wypełnić obowiązkowo!
Jeśli jesteś zainteresowany - Maszyny budowlane,
Prosimy o skontaktowanie się z nami pod jednym z numerów:
601 694 423
601 530 827
Bądź o zgłoszenie się do siedziby naszej firmy:
42-200 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 35

„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe realizuje szkolenia w specjalnościach:

-  koparko – ładowarki kl. III wszystkie typy,

-  koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton  i I (wszystkie),

-  ładowarki jednonaczyniowe kl.III do 20 ton i I (wszystkie),

- spycharki kl. III do 110 kW i I (wszystkie),

- przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie),

- rusztowania budowlano – montażowe metalowe - montaż i demontaż,                    

- walce drogowe  (wszystkie typy).

 

UWAGA! U nas szkolenie, u nas egzamin przed komisją IMBiGS!!!

Ponadto w formie instrukaży:

- zagęszczarki i ubijarki wibracyjne,

- narzędzia udarowe ręczne,

 Kontakt mailowy: biuro@europol2.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Szkoleniowe "EUROPOL" w Częstochowie założone zostało w 1997 roku. Na podstawie art.82 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z dnia 02.07.1997r. uzyskało od Kuratora Oświaty w Częstochowie zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego. Po zmianie w Ustawie zostaliśmy wpisani do rejestru Prezydenta miasta Czestochowy, uzyskując wszystkie wymagane uprawnienia do nauczania zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ponadto posiadamy również wpis Marszałka Województwa Śląskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Celem działalności placówki jest rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy, zdobywanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie różnorodnych form kształcenia kursowego w systemie dziennym, zaocznym i eksternistycznym. Wykonujemy również prace badawczo rozwojowe z zakresu nauk ekonomicznych oraz ekspertyzy, badania i analizy techniczne. Opracowujemy i wydajemy książki, skrypty a także programy szkoleń i kursów.

Obecnie oferta naszych usług obejmuje ponad 50 rodzajów specjalistycznych kursów i szkoleń różnych branż.

Programy wielu z nich są opracowane przez wybitnych fachowców w tym autorów wydanych książek, publikacji naukowych bądź dydaktyków praktyków.

Kursy i szkolenia w naszym Centrum kończą się egzaminami sprawdzającymi z zakresu wiadomości objętych danym programem nauczania.

Egzaminy prowadzone są w formie ustnej bądź pisemnej (np. testu). Ukończenie kursu danej specjalności potwierdzamy wydaniem stosownego zaświadczenia które spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

Kadrę prowadzącą zajęcia teoretyczne i praktyczne dobieramy kierunkowo zgodnie ze specjalizacjami. Wśród niej znajduje się czterech profesorów wyższych uczelni z ogromnym dorobkiem naukowym, nauczyciele akademiccy z tytułem doktora i doktora habilitowanego, specjaliści praktycy wywodzący się z dużych zakładów przemysłowych, wykładowcy ośrodków szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim, przedstawiciele jednostek kontrolingu oraz czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Centrum Szkoleniowe "EUROPOL" znane jest nie tylko w mieście, regionie, ale również w kraju ze względu na organizowanie szkoleń o zasięgu ogólnopolskim. Firma "EUROPOL " wykonywała usługi na bezpośrednie zlecenie znanych dużych zakładów przemysłowych, dla wielu podmiotów gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, urzędów administracji państwowej, a także zrzeszeń i organizacji. Ponadto jesteśmy współorganizatorami wielu ogólnopolskich seminariów w zakresie zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością. Współpracujemy ściśle z kilkoma wyższymi uczelniami, instytutami naukowo badawczymi, a także jednostkami kontrolingu.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

 

Kontakt mailowy: biuro@europol2.pl